A
M
No.06/LHN170503
LaHanoi - Logo & Branding
Cảm hứng về vùng đất Kinh kì vừa truyền thống vừa đương đại với cách xử lý đồng bộ giữa Logo và bộ nhận diện thương hiệu mang lại cho LaHanoi một hình ảnh ấn tượng và khác biệt.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Sy Ly, Dzung Le
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Tourism
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
public on 29/08/2017
SAVY Logo & Branding
#technology #branding #2017
SAVY Logo & Branding
No.01/MSK020717