A
M
No.08/EAR170802
ECO ARD Logo & Branding
Bằng 2 yếu tố hữu hình và vô hình, giải pháp chúng tôi đặt ra được đưa về bài toán hình học với “công thức” xuyên suốt: Green Arch = Arch + The real “Green”
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Hieu Tran, Sy Ly, Blue An
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Food & Beverage
big-img
public on 29/08/2017
SAVY Logo & Branding
#technology #branding #2017
SAVY Logo & Branding
No.01/MSK020717