A
M
No.08/EAR170802
ECO ARD Logo & Branding
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Hieu Tran, Sy Ly, Blue An
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Food & Beverage
big-img
public on 29/08/2017
Hãy để chúng tôi có cơ hội ứng dụng xu hướng thiết kế như thế trong dự án của bạn!